Kategorie

Regulamin Świadczenia Usług Farmaceutycznych

Regulamin Świadczenia Usług Farmaceutycznych obowiązujący od 01.09.2023 r. [POBIERZ PDF]
Co się zmienia od 01.09.2023 r.:
W związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługę Zapytaj Farmaceutę, zmianie uległa definicja Apteki wskazana w § 1 pkt 1 oraz definicja Serwisu wskazana w § 1 ust. 2. Pozostałe punkty Regulaminu nie uległy zmianie.

Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 31.08.2023
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie Usług farmaceutycznych pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Apteka - apteka „Gemini” prowadzona przez AGIP Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000658267, NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 1017/2017, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis lub Strona Internetowa - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekaagip.pl oraz https://apteka2.gemini.pl za pośrednictwem której Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece za pośrednictwem Serwisu, a także Usługi farmaceutyczne.
 3. Usługi farmaceutyczne - usługi farmaceutyczne o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Zapytaj Farmaceutę - usługa farmaceutyczna świadczona przez Aptekę, w ramach której zatrudnieni w Aptece farmaceuci udzielają Użytkownikom Usług informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego w Serwisie, w tym na podstronie https://apteka2.gemini.pl/zapytaj-farmaceute/
 5. Użytkownik Usług - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną.
 6. Portal - portal internetowy prowadzony przez Gemini APPS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482, kapitał zakładowy w wysokości 5 005 000,0 zł, pod Z komentarzem [WB1]: Czy ten adres ulega zmianie, jeżeli tak, to proszę o aktualizację. adresem https://gemini.pl, oferujący Użytkownikowi Usług m.in. możliwość przekierowania na Stronę Internetową w celu świadczenia przez Aptekę Usług farmaceutycznych.
 7. Regulamin Usług farmaceutycznych - niniejszy Regulamin świadczenia Usług farmaceutycznych, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin Portalu - regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu dostępny pod adresem https://gemini.pl, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki - ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece za pośrednictwem Serwisu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Apteka świadczy na rzecz Użytkowników Usług Usługi farmaceutyczne:
  • w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę.
 2. Świadczenie Usług farmaceutycznych odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu Usług farmaceutycznych i Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Apteki w treści obowiązującej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Usług farmaceutycznych, zastosowanie ma Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki. Zasady dostępu do Usług farmaceutycznych Apteki związane z przekierowaniem z Portalu określone zostały w Regulaminie Portalu. Apteka ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie Usług farmaceutycznych związanych z przekierowaniem z Portalu.
 4. Niniejszy Regulamin Usług farmaceutycznych, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie świadczenia Usług farmaceutycznych, podlegają prawu polskiemu.
 5. Każda osoba korzystająca z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną, powinna dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej Apteki. Każda osoba korzystająca z usługi Zapytaj Farmaceutę za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail, powinna dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W celu skorzystania z Usług farmaceutycznych nie jest wymagana rejestracja indywidualnego konta w Serwisie ani złożenie zamówienia w Aptece.
 7. Umowa o nieodpłatne świadczenie Usług farmaceutycznych zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi farmaceutycznej i jest zawierana na czas korzystania z tej usługi.
 8. Użytkownik Usług może w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Usług farmaceutycznych poprzez niekontynuowanie korespondencji mailowej albo zaprzestanie wypełniania formularza kontaktowego.
 9. Użytkownik Usług zobowiązany jest korzystać z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Regulamin Usług farmaceutycznych może ulec zmianie. Każdego Użytkownika Usług obowiązuje wersja Regulaminu Usług farmaceutycznych w treści aktualnej na dzień korzystania z danej usługi.
 11. Użytkownik Usług może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu Usług farmaceutycznych za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Treść Regulaminu Usług farmaceutycznych może zostać utrwalona przez Użytkownika Usług w każdej chwili poprzez jego pobranie z Serwisu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
 12. Świadczenie Usług farmaceutycznych jest nieodpłatne.
 13. Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Usług farmaceutycznych mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z uzyskanych w ramach Usług farmaceutycznych informacji i/lub odpowiedzi farmaceuty nie należy rozumieć jako:
  1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.
 14. Żadna z uzyskanych w ramach Usług farmaceutycznych informacji i/lub odpowiedzi farmaceuty nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 15. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu
§ 3 USŁUGA „ZAPYTAJ FARMACEUTĘ”
 1. Pytania w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę należy wypełnić formularz kontaktowy służący do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępny na Stronie Internetowej, w tym na podstronie https://apteka2.gemini.pl/zapytaj-farmaceute/, tj. podać imię i adres e-mail, opisać dany problem oraz zadać pytania.
 3. Warunkiem skorzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Usług farmaceutycznych, Regulaminem sprzedaży wysyłkowej Apteki oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę, przed rozpoczęciem korzystania z ww. usługi.
 4. Pytania zadawane farmaceutom w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę powinny dotyczyć kwestii działania i stosowania produktów będących przedmiotem obrotu w aptekach lub ogólnej profilaktyki zdrowotnej, realizacji recept – w tym daty ważności recepty, Z komentarzem [WB2]: J.W. dostępnych odpowiedników produktów przepisanych receptą, wskazań leków przepisanych receptą.
 5. Farmaceuta udzielający informacji w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę ma prawo zakończyć rozmowę z Użytkownikiem Usług, jeżeli charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w ust. 4 powyżej lub zachowanie Użytkownika Usług jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, po uprzednim wezwaniu Użytkownika Usług do korzystania z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem Usług farmaceutycznych i Regulaminem sprzedaży wysyłkowej.
§ 4 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę, osoba korzystająca z tych usług może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gemini.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 58 600-80-88.

Link do wersji Regulaminu obowiązującego do 31.08.2023 r.