Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI


obowiązująca od 15.06.2023 r.

AGIP sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających ze Strony Internetowej oraz naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem, kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane wielką literą otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator - oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest AGIP sp z o.o., z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000658267; NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł.

Anonimizacja - nieodwracalny proces, w wyniku którego nie można na podstawie danych zidentyfikować osoby fizycznej.

Apteka - apteka „Gemini” prowadzona przez AGIP Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000658267, NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł na prowadzenie której Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku wydał zezwolenie Nr 1017/2017, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.

Korzystający ze Strony Internetowej - każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług za pośrednictwem Portalu lub Strony Internetowej. W tym również Użytkownik i Kupujący.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.

Konto Gemini - usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 17.03.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909086, posiadająca NIP: 5252868812; REGON 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini są dostępne pod adresem https://konto.gemini.pl/.

Polityka - niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Cookies - Polityka dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://aptekaagip.pl/info/polityka-cookies.

Portal - portal internetowy prowadzony przez Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000804667, NIP: 5252801825; REGON: 384410482, kapitał zakładowy w wysokości 5 005 000,0 zł pod adresem https://gemini.pl, oferujący m.in. dostęp do wyszukiwarki umożliwiającej prezentację i przeglądanie produktów oferowanych przez Aptekę, dodawanie produktów do koszyka oraz przejście na Stronę Internetową w celu dokonania zakupów w Aptece.

Strona Internetowa - strona internetowa Apteki prowadzony pod adresem https://aptekaagip.pl oraz https://apteka2.gemini.pl za pośrednictwem której świadczona jest usługa elektroniczna m.in. związana ze sprzedażą wysyłkową towarów.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin sprzedaży wysyłkowej Apteki - regulamin sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania i realizacji zamówień w Aptece dostępny na Stronie internetowej Apteki pod adresem https://aptekaagip.pl/info/regulamin-3.

Regulamin usług farmaceutycznych - Regulamin świadczenia usług farmaceutycznych określający zasady korzystania z usługi „Zapytaj farmaceutę”, dostępnej na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://aptekaagip.pl/info/regulamin-uslug-farmaceutycznych-2.

Regulaminy - łącznie Regulamin sprzedaży Apteki, Regulamin usług farmaceutycznych, usług świadczonych za pośrednictwem Portalu gemini.pl, Regulamin Konta Gemini.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada Konto Gemini – tj. dokona czynności rejestracji oraz zaakceptuje Regulamin Konta Gemini, na rzecz której Usługodawca świadczy Usługi.

Zapytaj Farmaceutę - Usługa farmaceutyczna świadczona przez Aptekę, w ramach której zatrudnieni w Aptece farmaceuci udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej - w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://aptekaagip.pl/info/zapytaj-farmaceute/.

2. Polityka

Niniejsza Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych Korzystających ze Strony Internetowej.

Zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz oferowanych przez Administratora usług zostały określone w Regulaminach poszczególnych usług (linki do Regulaminów znajdują się powyżej).

W zależności z jakich oferowanych przez nas usług korzystasz w Polityce możesz być definiowany jako Użytkownik, Kupujący lub Korzystający ze Strony Internetowej.

3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest AGIP sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000658267; NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł. Kontakt z Administratorem: tel. 58 600 80 88, e-mail: kontakt@gemini.pl.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aptekagemini.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzystasz.

Ponadto mogą być również przetwarzane informacje o Twojej aktywności na Stronie Internetowej podczas jej przeglądania.

Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność Strony Internetowej określają poszczególne Regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie tych danych osobowych, może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi. Przykładowo dokonując zakupu z opcją dostawy na wskazany adres, brak podania adresu uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia lub dostawę na konkretny adres.

5. Dane szczególnej kategorii - dane dotyczące zdrowia

Administrator prowadzi za pośrednictwem Strony Internetowej aptekę internetową, w związku z czym oferuje produkty lecznicze.

Bez względu na powyższy fakt, za wyjątkiem usługi Zapytaj Farmaceutę (szczegóły usługi znajdują się w Regulaminie usług farmaceutycznych) nigdy nie będziesz proszony o podanie danych szczególnych (wrażliwych), w szczególności danych dotyczących zdrowia, np. przebytych chorób. Nie podawaj również takich danych w żadnym z oferowanych przez Administratora kanałów komunikacji (za wyjątkiem usługi Zapytaj Farmaceutę.

W przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia), nie będą one dalej przetwarzane i zostaną natychmiastowo usunięte lub zanonimizowane.

6. Sposób przetwarzania danych osobowych

6.1. Przeglądanie Strony Internetowej

Podczas, gdy przeglądasz Stronę Internetową Administrator przetwarza informacje w postaci:

 • plików cookies

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie). Pliki te przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na serwer Administratora (np. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego). Zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem: https://aptekaagip.pl/info/polityka-cookies.

 • logów serwera

  Są to dane, które umożliwiają zgodnie z zasadą rozliczalności chronologiczne odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez Ciebie lub Administratora. Dane zawarte w logach serwera (np. m.in. adres IP, data i godzina odwiedzin, logowanie na Konto) są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa Twojego oraz naszych systemów informatycznych, a także przetwarzania zgodnego z zasadą rozliczalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz realizacji zasady rozliczalności.

6.2. Analityka i statystyka, monitorowanie aktywności Użytkowników

Strona Internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited („Google"). Są to pliki, które wraz z adresem IP (forma zanonimizowana) są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz zasadach przetwarzania danych przez Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1. lit. a) RODO).

Więcej na temat technologii z jakich korzysta Administrator znajduje się w Polityce Cookies pod adresem: https://aptekaagip.pl/info/polityka-cookies.

6.3. Kontakt, wnioski, reklamacje

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania, zgłaszane wnioski lub reklamacje. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wybrany komunikator), imię, nazwisko, zakres usług, historia zakupów, treść zapytania lub wniosku.

Historia odbytej rozmowy i przesłanych wiadomości jest zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

W przypadku kontaktu telefonicznego rozmowy są nagrywane i przechowywane przez okres jednego roku.

Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzeniu reklamacji lub ustosunkowaniu się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.4. Dokonywanie zamówień bez rejestracji (jako „Gość”)

Dokonywanie zakupów poprzez Stronę Internetową nie wymaga rejestracji konta. Dokonując zakupu bez rejestracji konta zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Jeżeli poprosisz o wystawienie faktury dodatkowo zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • nazwa prowadzonej działalności,
 • NIP,
 • REGON (gdy jest wymagany),
 • numer PESEL (do wypełnienia tylko i wyłącznie, jeżeli wymagane jest to przez płatnika) np. w przypadku fundacji.

Dane osobowe przetwarzane są w celach zgodnie z poniższą tabelą:

                                          cel przetwarzania                                                      podstawa prawna przetwarzania
Wykonanie, realizacja i dostawa zamówień (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługa reklamacji. Niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Przetwarzanie w celach analitycznych lub statystycznych. Uzasadniony interes Administratora, polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Badanie przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu badań ankietowych. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

6.5. Dokonywanie zamówień poprzez Konto Gemini

Konto Gemini oraz jego funkcjonalność zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konta Gemini, który znajdziesz pod adresem https://konto.gemini.pl/files/marketplace/consents/Regulamin.pdf. Dokonując zakupu poprzez Konto Gemini po zalogowaniu się na Konto Gemini zostaniesz przekierowany na Stronę internetową Apteki.

Jeżeli podczas rejestracji Konta Gemini podany został wyłącznie adres e-mail w celu dokonania zakupów za pośrednictwem Portalu przez Konto Gemini niezbędne jest podanie poniższych danych:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Jeżeli poprosisz o wystawienie faktury dodatkowo zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • nazwa prowadzonej działalności,
 • nip,
 • regon (gdy jest wymagany),
 • numer PESEL (do wypełnienia tylko i wyłącznie, jeżeli wymagane jest to przez płatnika) np. w przypadku fundacji.

Dane osobowe przetwarzane są w celach zgodnie z poniższą tabelą:

                                         cel przetwarzania                                                     podstawa prawna przetwarzania
Wykonanie, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługa reklamacji. Niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Wysyłka Newslettera na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Newslettera. Niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie w celach analitycznych lub statystycznych. Uzasadniony interes Administratora, polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Badanie przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu badań ankietowych. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

6.6. Płatność za dokonane zamówienie

Możliwe są następujące opcje płatności za dokonany zakup:

 • gotówką za pobraniem,
 • płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

Płatności online są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Administrator udostępnia tym dostawcom informacje dotyczące kwoty płatności za dokonane zakupy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy, z usług którego korzystasz. Dostawcy usług płatniczych są odrębnymi administratorami danych osobowych.

6.7. Podanie danych rozliczeniowych

Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (np. firmy, fundacji lub podmiotu medycznego), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostać uwzględnione na fakturze, na Twoje wyraźne żądanie. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

Podane przez Ciebie, w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych, dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W niektórych przypadkach instytucje takie jak fundacje czy podmioty medyczne wymagają umieszczenia na fakturze numeru PESEL. Dlatego opcjonalnie w naszym formularzu jest taka możliwość. Z perspektywy Administratora nie jest to pole obowiązkowe. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu możliwości uzupełnienia ww. numeru.

6.8. Usługa „Zapytaj Farmaceutę”

Opis zasad działania i funkcjonalności związanych z usługą „Zapytaj Farmaceutę” określa Regulamin usług farmaceutycznych.

W ramach usługi „Zapytaj Farmaceutę” w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, tj.: imię, adres e-mail oraz treść przesłanego zapytania.

W związku z charakterem usługi Twoje zapytanie może zawierać dane osobowe szczególnych kategorii, a przede wszystkim dane dotyczące zdrowia. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne. Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, może to mieć wpływ na prawidłowość udzielonej odpowiedzi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu związanym z odpowiedzią na Twoje zapytania w ramach usługi „Zapytaj Farmaceutę” jest Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit. a) RODO).

W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę poprzez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

7. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami Administrator może przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia zakupów, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną trwale usunięte.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

8. Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Strony Internetowej oraz świadczenia Tobie usług, dane osobowe mogą być udostępnione do przetwarzania do podmiotów trzecich.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają Administratora na jego zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na polecenie Administratora i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie, gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: np. dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie Strony Internetowej, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia, archiwizacja i niszczenie dokumentów oraz inni dostawcy, których usługi są niezbędne do realizacji opisanych celów przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.


Dostawcy usług Administratora posiadają siedzibę oraz przetwarzają dane głównie w Polsce oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby dostawcy Administratora przetwarzali dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, transfer odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, szczegóły dotyczące decyzji lub klauzul umownych można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

8.1 Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od Administratora udostępnienia i przekazania im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.

9. Okres przechowywania przekazanych danych osobowych

Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1) Dane związane z dokonywaniem zamówień, w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przede wszystkim przez zakres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi i łączącego Ciebie z Administratorem Regulaminu (Umowy) oraz wynikających z faktu zawarcia umowy obowiązków prawnych.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Ciebie zakupów, przechowywane zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W przypadku gdy, dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, te dane będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

2) Dane przetwarzane na podstawie zgody.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) Dane przetwarzane w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę.

Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Zapytaj Farmaceutę mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługą przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

10. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Tobie następujące prawa:

10.1. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

10.2. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania do nich dostępu oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

10.3. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez Administratora Twoje dane osobowe powinny być aktualne i poprawne. Masz prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

10.4. Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia, poinformujemy Cię o tym w odpowiedzi na Twoje żądanie.

10.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji Administrator dokona weryfikacji danych i ograniczy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc;
 2. przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

10.6. Prawo do przenoszenia

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub na podstawie umowy łączącej Cię z Administratorem, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz masz prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

10.7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/492/2464.

10.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw, należy złożyć droga elektroniczną na adres e- mail: iod@aptekagemini.pl.

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem Administrator udzieli najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania. Jeżeli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na Twoje żądania są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

11. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator stosuje certyfikat SSL (Secure Socket Layer) wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

12. Zmiana polityki prywatności

Administrator dąży do ciągłego rozwijania swoich usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian, które mają wpływa na to jak przetwarzane są Twoje dane osobowe zostaniesz o tym poinformowany.

Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na stronie Administratora: https://aptekaagip.pl

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: iod@aptekagemini.pl

Ostatnia aktualizacja 01.09.2023 r.